The Clarks Counseling and Neurofeedback Center
7860 Mission Center Court, Suite 204
San Diego, CA 92108
(619) 542-1397

The information on this form will help us to begin to understand you. If you have difficulty completing this form please let us know and we will assist you.

Ang impormasyon sa pormang ito ay makakatulong sa amin upang simulan upang maunawaan mo. Kung mayroon kang nahihirapan pagkumpleto ng pormularyong ito mangyaring ipaalam sa amin at kami ay tulungan ka.

If you’d like to get a head start on intake, feel free to fill out the intake form instead which confidentially and privately submitted to our staff in preparation of your visit.

Kung gusto mo upang makakuha ng isang ulo ng pagsisimula sa paggamit, huwag mag atubili na punan ang paggamit form sa halip na palihim at pribado na isinumite sa aming mga kawani bilang paghahanda ng iyong pagbisita.

Advertisements